Obszary analizy

1aRentowność

Określana jest za pomocą wielu wskaźników, m.in. wskaźnika rentowności działalności podstawowej. Określa on, ile procent zysku osiągnięto z uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Informuje o wielkości zysku osiągniętego ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, a więc ile groszy zysku przyniosła jedna złotówka sprzedaży. Należy obserwować go w czasie.

1aZadłużenie

Opisane jest za pomocą m.in. wskaźnika zagrożenia kontynuacji działalności. Wskaźnik ten (na podstawie modelu Altmana dla jednostek usługowych) jest wielowymiarowy i wspomaga analizę oceny kondycji przedsiębiorstwa. Pozwala on na zakwalifikowanie danej jednostki do grupy, w której ryzyko upadłości jest bardzo duże, do grupy, w której istnieje niepewność kontynuacji działalności oraz do trzeciej, w której ryzyko upadłości jest bardzo niskie.

1aObrotowość

Badana jest za pomocą m.in. wskaźnika wykorzystania łóżek. Liczba łóżek jest jedną z podstawowych statystyk odnoszących się do charakterystyki oddziałów. Wskaźnik uwzględnia iloraz osobodni i liczby łóżek w danym okresie. Jest on istotny, gdyż niewykorzystane łóżka nie przynoszą jednostce korzyści finansowych i jednocześnie powodują ponoszenie kosztów stałych na niezmiennym poziomie.

1aDziałalność medyczna

Określana jest za pomocą wielu wskaźników, m.in. wskaźnika rentowności działalności podstawowej. Określa on, ile procent zysku osiągnięto z uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Informuje o wielkości zysku osiągniętego ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów, a więc ile groszy zysku przyniosła jedna złotówka sprzedaży. Należy obserwować go w czasie.

1aDziałalność okołomedyczna

Charakteryzowana jest za pomocą wielu wskaźników m.in. wskaźnik kosztów prania na 1 osobodzień. Koszty prania stanowią jedno z większych niemedycznych obciążeń finansowych dla szpitala podczas diagnozy i leczenia pacjenta, ale mogą być również bardzo powiązane z komfortem pacjentów.

1aDziałalność finansowo-medyczna

Medyczna opisywana jest za pomocą m.in. wskaźnika kosztów materiałów medycznych na 1 pkt. Wskaźnik ocenia koszt materiałów medycznych (leków, opatrunków, materiałów szewnych, płynów) w stosunku do liczby wykonanych punktów. Im niższy jest wskaźnik poziomu kosztów, tym lepiej. Pozwala on bardzo dokładnie ocenić racjonalność gospodarowania materiałami medycznymi informując o wielkości kosztów i efektów z tego tytułu osiągniętych. Ilość punktów na oddziałach, w których obowiązuje stawka kapitacyjna (np. SOR) została znormalizowana zgodnie ze wzorem: (ilość punktów x stawka kapitacyjna)/52 (standardowa stawka za punkt dla oddziału szpitalnego).

1aKadry

Określane są za pomocą wielu wskaźników m.in. wskaźnika udziału kosztów osobowych w kosztach działalności podstawowej. Wskaźnik mówi o udziale wartości wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, kontaktów oraz zakupu procedur medycznych w całości kosztów działalności podstawowej. Wskaźnik należy monitorować w czasie.

Raport jest prosty w stosowaniu ponieważ każdy wskaźnik zostaje oceniony w skali od 0 do 100 punktów, gdzie 0 oznaczać będzie najniższy poziom danego wskaźnika, natomiast 100 – najwyższy. Dzięki temu raport może służyć wsparciem nie tylko dyrektorom szpitali, głównym księgowym czy zastępcom dyrektorów ds. ekonomicznych, ale tak naprawdę każdemu.