Zalety

Kliknij wybrany obszar:

Co daje MedLider jako platforma IT?

 • Pomaga/wymusza standaryzację (plany kont, polityka rachunkowości, sprawozdawczość);
 • Umożliwia rzetelne planowanie, porządkuje je i zmniejsza jego pracochłonność;
 • Pozwala łatwo symulować wyniki różnych wariantów planistycznych;
 • Budżetowanie i controlling w szpitalu – Umożliwia wdrażanie technik budżetowania wewnętrznego;
 • Zmienia motywacje wszystkich szczebli zarządzania;
 • Umożliwia ograniczenie kosztów zużyć (leki, sprzęt jednorazowy, nici chirurgiczne, krew);
 • Staje się zrozumiałym językiem komunikacji pomiędzy różnymi szczeblami zarządzania, administracją i strefą „białą”;
 • Pozwala identyfikować powody odchyleń od planu i szybko reagować na ich przyczyny, a nie dopiero na skutki;
 • Umożliwia zarządzanie procesami w firmie;
 • Pomaga naprawdę zarządzać, a nie tylko administrować.

Co daje MedLider jako usługa analityczna?

 • Wspiera użytkownika podczas procesu planowania w zakresie merytorycznym (weryfikuje realizację planowanych zdarzeń, sygnalizuje odchylenia od zakładanych wartości, wskazuje obszary problematyczne);
 • Pomaga użytkownikowi w implementacji danych podczas procesu planowania jak i w samym wykonaniu;
 • Procedurę organizacji całego procesu planowania;
 • Comiesięczne raportowanie realizacji zatwierdzonego planu (analiza wykonania kontraktu z NFZ, wskaźników statystycznych oraz kondycji finansowej);
 • Analiza porównawcza, Benchmarking szpitali – innowacyjne narzędzie wspomagające zarządzanie szpitalem. Pomoże ono wykorzystać szansę na operacyjną doskonałość;
 • ZUK Know How przeprowadzi audyt w zakresie działającej w Jednostce polityce rachunkowości i na podstawie swojego doświadczenia zaproponuje wszelkie usprawnienia w zakresie obowiązującego planu kont (zwiększenie lub też zmniejszenie analityki kont);
 • Limit zużyć wybranego asortymentu. Usług polega na zarekomendowaniu limitów zużyć wybranego asortymentu (np. leki) uwzględniających wielkość kontraktu z NFZ w podziale na poszczególne komórki organizacyjne.