Możliwości


Czy nie byłoby wspaniale, gdyby…

Informacje o podmiocie leczniczym były zgromadzone w jednym miejscu?

Obecnie informacje o całości zdarzeń zachodzących w podmiocie medycznym porozrzucane są po różnych działach: księgowości, kadr i płac, statystyki, zaopatrzenia, oddziałach podmiotu leczniczego.

Dzięki Medliderowi – w jednym miejscu – zgromadzone są informacje wprowadzane do systemu przez wszystkie komórki organizacyjne podmiotu: od danych kadrowych przez informacje o zakupach po rozliczenia z NFZ. Pozwala to skrócić proces, ponieważ nie trzeba tracić czasu na zbieranie danych, tylko można przejść do ich analizy.

Twoje narzędzie informatyczne wspierało Cię w zarządzaniu?

Aby podjąć racjonalną decyzję dotyczącą przyszłości Twojej jednostki musisz włożyć dodatkową pracę w uzyskanie danych z różnych systemów. Wiąże się to ze stratą czasu i każdorazowym kreowaniem takich informacji.

Medlider jest narzędziem z zakresu Business Intelligence, który umożliwia bezpośredni i szybki dostęp do pełnych, a zarazem szczegółowych informacji. Dzięki takiemu oprogramowaniu można podejmować decyzje w oparciu o rzeczywistą wiedzę, a nie przypuszczenia.

Twoje narzędzie dokonywało symulacji wyniku i różnych jego wariantów?

Planowanie jest bardzo skomplikowane, nie wspominając już o symulowaniu wyniku budżetowego. Należy zbierać dane różnego rodzaju z różnych źródeł, złożyć je w całość i dopiero na tej bazie przeprowadzać ich wariantowanie, co wiąże się z dużą pracochłonnością. Każdy nowy wariant budżetu to nowa praca.

Medlider umożliwia przeprowadzenie wariantowego prognozowania i symulacji efektów wybranego obszaru lub całościowego funkcjonowania jednostki. Dzięki przeprowadzeniu szybkiej symulacji już wiesz, na co naprawdę stać Twój podmiot leczniczy. Jak na wynik mogą wpłynąć planowane inwestycje lub zmiany organizacyjne.

Twoi pracownicy lepiej się rozumieli?

Podmiot leczniczy jest specyficznym przedsiębiorstwem, w którym zatrudnieni są pracownicy o różnym wykształceniu i doświadczeniu – od medyków po ekonomistów. Ze względu na specyficzny, branżowy żargon jest im ciężko znaleźć wspólny język. Sytuacje komplikuje chaos komunikacyjny, wynikający z braku standaryzacji działań.

Medlider usprawnia komunikację pomiędzy ludźmi, ponieważ wprowadza jednolitą nomenklaturę i standaryzuje procesy. Proces planowania i kontroli jest uporządkowany, więc przebiega szybciej i sprawniej. Bliższa współpraca pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa podnosi jakość informacji zarządczej, a także doprecyzowuje podział kompetencji. W ten sposób Medlider wzmacnia Twoją jednostkę, przygotowując ją do podejmowania wyzwań i wykorzystania możliwości.

Dostęp do danych był możliwy z dowolnego miejsca przy pomocy internetu?

Zwykle plan powstaje w wersji papierowej- jest kompilacją pracy różnych komórek, które muszą zestawić dane do danych, nanieść je z papieru do excela. Dostęp do nich jest trudny, tak samo jak komunikacja w trakcie procesu ich przetwarzania. Gdyby plan tworzyło elektronicznie kilka działów, proces przebiegałby szybciej i sprawniej, ale brak im odpowiedniego narzędzia.

Dzięki Medliderowi Twoi pracownicy mogą korzystać z jednej platformy w tym samym czasie z dowolnego miejsca za pomocą internetu. W związku z tym powstaje jednolita struktura raportowania i planowania charakteryzująca się przejrzystością oraz niezawodnością. Mobilny dostęp do potrzebnych informacji w odpowiednim momencie gwarantuje pełną kontrolę nad podmiotem leczniczym.

Twoje narzędzie w szybki sposób identyfikowało odchylenia od planu?

Comiesięczny controlling planu stworzonego w arkuszu kalkulacyjnym jest utrudniony ze względu na potrzebę zachowania podobnej struktury danych porównawczych (planowanych i rzeczywistych). Zwykle te dane są agregowane do większych grup kosztów oraz przychodów, aby w szybki sposób wychwycić rozbieżności. W ten sposób utrudniamy sobie szczegółową identyfikację wszelkich odchyleń.

System opierający się na planowaniu w identycznej strukturze danych jakie będą zaciągane jako wykonanie do systemu, pozwala w szybki sposób zidentyfikować nie tylko dany koszt analityczny, ale także komórkę, w której odchylenie powstało. Jeden system zawierający plan i dane rzeczywiste nie tylko pozwala w dokładny sposób odnaleźć rozbieżności, ale także pozwala we właściwy sposób zareagować na nie.

Twój program umożliwiał pełną kontrolę nad jednostką?

Obecnie w szpitalu wiedza jest fragmentaryczna ponieważ dane są ulokowane w różnych systemach księgowym, płacowym, rozliczeń z NFZ, zaopatrzenia, magazynowym czy też systemie obiegu chorych. Zarządzający muszą zebrać je z tych miejsc, aby mieć wszystkie dane i dowiedzieć się czegokolwiek o jednostce.

Program w ramach trzech modułów: planowanie, wykonanie i analiza budżetu umożliwia wszechstronnie obserwować jednostkę. Medlider daje sposobność gromadzenia i przetwarzania informacji pochodzących z różnych obszarów działalności podmiotu leczniczego w ramach jednego systemu informatycznego. Integruje informacje pochodzące z „części białej” i z „części szarej”,  czego efektem są szybsze i precyzyjniejsze wskazówki wspierające decyzje podejmowane przez zarządzających. Dzięki temu pomaga nią naprawdę zarządzać, a nie tylko administrować.

Twój program precyzyjnie pokazywał Ci miejsce powstawania kosztów w podmiocie leczniczym?

Obecnie zarządzający jeśli chcą zorientować się jaki jest wynik finansowy komórki organizacyjnej dostaje z działu księgowości zestawienie obrotów i sald, z którego trudno jest szybko przeanalizować dane.

Program MedLider pozwala na analizowanie danych w układzie od ogółu (np. zespołu kosztów rodzajowych – 4) do szczegółu (np. kosztu żywienia na oddziale Chorób wewnętrznych) w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie to eksploracja danych (ang. data mining) – jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik jest w stanie w łatwy sposób prześledzić wszystkie koszty w podmiocie leczniczym bez specjalistycznej wiedzy księgowej. Ponadto pozwala identyfikować odchylenia od planu i szybko reagować na ich przyczyny.

Gdyby firma tworząca Twoje oprogramowanie znała się również na zarządzaniu ochroną zdrowia?

Większość firm tworzących oprogramowanie zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją programów komputerowych, nie przywiązując wagi do specyfiki branży medycznej, tworząc oprogramowanie uniwersalne (z nakładkami dla poszczególnych sektorów).

MedLider jest produktem firmy doradczej i wyrósł z doświadczeń w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Mamy doświadczenie zarówno we wdrożeniu programu w sieci poradni ambulatoryjnych, jak i w szpitalach powiatowych oraz specjalistycznych. Za każdym razem program jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb oraz wymagań klientów. Medlider jest konfigurowany do rzeczywistej struktury komórek organizacyjnych oraz polityki rachunkowość w konkretnym podmiocie leczniczym. Zasadą nadrzędną jest dopasowanie skrojone na miarę Szpitala/ przychodni a nie odwrotnie.