Moduły programu

Analiza:

 • wskaźników finansowych z zakresu płynności, rentowności, zadłużenia;
 • wskaźników statystycznych dotyczących obłożenia, liczby pacjentów, osobodni;
 • odchyleń wykonania od planu;
 • wrażliwości;
 • danych przedstawionych graficznie.

Jest to moduł poświęcony analizie danych oraz symulacji różnych czynników wpływających na działalność podmiotu leczniczego. Użytkownicy mają do dyspozycji standardowe analizy np. wskaźniki finansowe z zakresu płynności, rentowności, zadłużenia lub wskaźniki statystyczne dotyczące obłożenia, liczby pacjentów, osobodni albo utworzone przez użytkownika na podstawie doczasowych doświadczeń. Zapewnia to innowacyjny moduł BI (Business Intelligence), który daje możliwość generowania standardowych raportów lub wyliczania kluczowych wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (Key Performance Indicators) na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych „przekrojów” danych.

Ponadto możliwe jest tworzenie analizy wrażliwości zarówno planowania jak i wykonania. Analiza ta opiera się na przewidywaniu wyniku, przy zastosowaniu zmiennych układu mających wpływ na wynik. Dotyczy ona głównie ustalania wrażliwości opłacalności danego przedsięwzięcia na zmiany parametrów wejściowych danego modelu ekonomicznego. Stanowi ważne narzędzie redukcji ryzyka podejmowanych decyzji przez kadrę zarządzającą, zwłaszcza dotyczących zyskowności inwestowania. Głównym zadaniem analizy wrażliwości jest obliczanie punktu zwrotnego, który oznacza zrównanie się kosztu realizacji usługi medycznej z dochodami.

Planowanie w szpitalu:

 • przychodów na podstawie zaczytanych umów z NFZ;
 • budżetów poszczególnych komórek, jak i całej jednostki;
 • zatrudnienia wraz z organizacją pracy – program posiada dedykowany jednostkom ochrony zdrowia element efektywnego zarządzania personelem;
 • polityki zakupowej – z „listy życzeń” ordynatorów tworzone są realne plany zakupów sprzętu według asortymentu
 • kalkulacji rachunku zysków i strat – z budżetu całej jednostki tworzony jest rachunek wyników, w którym użytkownicy definiują pozycje z działalności operacyjnej, finansowej oraz gospodarczej.
 • kalkulacji rachunku przepływów pieniężnych – jest to najważniejszy element planu – w tej części ukazana jest cała prawda o sytuacji płynnościowej podmiotu leczniczego
 • wariantów budżetu – jest to odpowiedź na najbardziej nurtujące pytania zarządzającego – czy w tym roku stać podmiot leczniczy na jakiekolwiek podwyżki dla personelu, inwestycje, remonty? Jeśli tak to jakie? Jaki będzie to miało wpływ na sytuację podmiotu?

Analitycy Know How postawili na tworzenie szczegółowych budżetów dla wszystkich komórek organizacyjnych, które automatyczne są przetwarzane on – line w plan finansowy całego podmiotu leczniczego.

Wykonanie:

Ta część w systemie odpowiedzialna jest za bieżące monitorowanie sytuacji jednostki – sprawdzanie wykonalności założeń budżetowych, możliwość wprowadzania korekt. Wykonanie tworzone jest na podstawie danych finansowych pobieranych z systemu księgowego, rozliczeń zrealizowanych usług medycznych (komunikaty wysyłane do NFZ) oraz działań inwestycyjnych. Pozwala m. in. na:

 • Kontrolę odchyleń zarówno przychodów jak i kosztów od planu na poziomie komórki, jak również całej jednostki w ujęciu miesięcznym oraz od początku roku.
 • Polityki zakupowej oraz inwestycyjnej (aktualizację planu przetargów i aktywne zarządzanie płynnością).
 • Porównanie kosztów zatrudnienia w poszczególnych komórkach oraz całej organizacji.
 • Kontrolę rozliczeń świadczeń medycznych z NFZ.
 • Identyfikację odchyleń wszystkich pozycji rachunku zysków i strat w ujęciu miesięcznym i od początku roku.
 • Podgląd w zapisy dokumentów księgowych w systemie (przy pełnej integracji systemu).

 

Planowanie
Wykonanie
Analiza

First Showcase